Právní služby

Právní služby poskytované advokátní kanceláři lze velice hrubě rozdělit do dvou skupin.   Na jedné straně jde o všeobecně poskytované právní služby zahrnující tradiční oblasti, jakými jsou trestní, rodinné, pracovní, občanské a obchodní právo. Na druhé straně jsou advokátem poskytovány i velice specializované právní služby, jejichž podstatou je řešení veškerých právních otázek souvisejících se zásahy člověka do prostředí, ve kterém žije. Podrobněji je nabídka služeb advokátní kanceláře popsána níže.

 

A/ Obchodní, občanské a rodinné právo

Od 1.1.2014 dochází na tomto úseku k významné změně, kterou mnozí odborníci bez nadsázky nazývají právní revolucí. Od tohoto data totiž nabývá účinnosti nový Občanský zákoník, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012 Sb. Tento zákon přitom kromě dosud platného Občanského zákoníku, nahrazuje též  Obchodní  zákoník  a  Zákon  o rodině.  Tzv. korporátní právo, dosud upravené v části druhé Obchodního zákoníku, je přitom nově upraveno souvisejícím zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Advokát se aktivně účastnil připomínkového řízení v rámci legislativního procesu k novému Občanskému zákoníku a je na shora popsanou změnu dobře připraven. Proto je schopen poskytovat kvalifikované služby na úseku občanského, obchodního a rodinného práva kvalifikovaně poskytovat i po 1. 1. 2014.

Na úseku občanského, obchodního a rodinného práva jsou nabízeny především tyto služby:

 • sepisování smluv a jiných právních dokumentů,
 • vymáhání pohledávek,
 • zastupování v soudních sporech všeho druhu,
 • mimosoudní řešení sporných situací,
 • úkony související se zakládáním, změnami a rušením právnických osob,
 • řešení úpadku klienta,
 • řešení rozvodové situace,
 • advokátní úschovy.  

 

B/ Pracovní právo

Advokát poskytuje právní služby jak zaměstnancům, tak i zaměstnavatelům.

Pomoc zaměstnancům:

Je smutnou skutečností dnešní doby, že porušování pracovního práva ze strany zaměstnavatelů nacházíme prakticky na každém kroku. Zaměstnavatelé totiž zneužívají vysoké nezaměstnanosti, existenčního strachu i pomalé justice k nezákonným praktikám. Navzdory této skutečnosti a navzdory legislativě prosazené odcházející vládní garniturou však Zákoník práce přece jen nabízí určité prostředky právní ochrany. Zaměstnanec by měl advokátní kancelář navštívit např. v okamžiku, kdy je v zaměstnání šikanován, bezdůvodně propouštěn, nebo kdy mu při skončení pracovního poměru nechtějí přiznat nároky a výsluhy. Možnosti, které jsou v těchto situacích k dispozici, často klienty překvapí.

Služby zaměstnavatelům

Advokát působil několik let jako vedoucí zaměstnanec na ústředním správním úřadu, pročež se mohl přesvědčit o tom, že lidské zdroje lze považovat  za neobtížněji říditelný vstup jakékoliv organizované činnosti. Kromě situace, kdy je třeba po nespolehlivém zaměstnanci vymáhat oprávněné nároky, by se proto zaměstnavatel měl obracet na advokátní kancelář též v případě, kdy potřebuje provést reorganizaci či nově nastavit procesy ve firmě a současně se chce vyhnout pracovněprávním sporům. Nejlevnějším prostředkem ochrany oprávněných zájmů zaměstnavatele je jednoznačně prevence.  

 

C/ Trestní právo

Na tomto úseku je nejčastěji poskytována služba spočívající v:

 • obhajobě klienta obviněného nebo obžalovaného z trestného činu,
 • zastupování ve věcech upuštění od zbytku výkonu trestu (např. zákazu činnosti),
 • zastupování osoby poškozené trestným činem,
 • sepisování trestních oznámení.

 

D/ Správní právo, ekologické právo

Advokát stál několik let v čele ministerského odboru, jehož úkolem bylo koordinovat a metodicky řídit výkon veřejné správy na úseku životního prostředí pro celou Českou republiku. Důsledkem toho jsou bohaté praktické zkušenosti v oblasti aplikace správního práva, jakož i jeho pododvětví, kterými jsou např. stavební právo, horní právo, energetické právo, vodní právo, lesní právo, či pozemkové právo.

V rámci specializované nabídky právních služeb v oblasti ochrany životního prostředí jsou poskytovány především následující služby:

 • zastupování ve správních řízeních,
 • sepisování správních žalob a zastupování v řízeních vedených podle soudního řádu správního,
 • uplatňování nároků na náhradu škody vůči státu a zastupování v navazujících soudních řízeních,
 • vyřizování povolení, souhlasů a výjimek,
 • právní poradenství při přípravě investičních záměrů zasahujících od životního prostředí.

Adresáty této specializované nabídky jsou především podnikatelské subjekty, které se při své činnosti musí nějak vypořádat se zásahy do životního prostředí. Jedna se např. o developery, provozovatele elektráren, skládek a průmyslových podniků, těžařské společnosti, majitele lesů atp. Nabídka je nicmémě určena i těm, kterým aktivity poškozující či ohrožující životní prostředí v jejich okolí vadí.

 

E/ Nabídka pro obce

Další specializovanou nabídkou je nabídka určená menším a středním obcím, které si zpravidla nemohou dovolit zaměstnávat právníka na plný úvazek. Obsahem této nabídky je:

 • pomoc při vedení správních řízení,
 • právní podpora zadávání veřejných zakázek,
 • právní podpora v oblasti čerpání dotací.