Ceny služeb

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí dohodou s klientem a pouze v případech, kdy není takto určena, řídí se ustanoveními o mimosmluvní odměně ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (tzv. advokátní tarif).

Advokátní kancelář poskytuje většinu služeb v režimu smluvní odměny s tím, že dojednávání ceny je vždy jasné a transparentní a vychází vstříc individuálním potřebám i finančním možnostem klienta.

Pro oceňování služeb jsou používány tři typy sazby, kterými jsou hodinová sazba, úkonová sazba a paušální sazba.

A/ Hodinové sazby

Základní hodinová sazba:                                                            2.000,- Kč/hodina

Snížená hodinová sazba:                                                             1.000,- Kč/hodina 

Advokátní kancelář používání hodinové sazby preferuje, protože je tak nejlépe reflektována skutečná pracnost právní služby. Z tohoto důvodu je hodinová sazba používána nikoli pouze při konzultacích, ale téměř u veškerých služeb, při kterých není klientem udělována plná moc. V praxi jde např. o sepisování smluv, přípravu dokumentů, zakládání a změny obchodních společností a družstev, přípravu insolvenčních návrhů, tvorbu právních analýz, účast na obchodních jednáních atp. 

O použití snížené hodinové sazby rozhoduje advokát na základě okolnosti na straně klienta. V zásadě je poskytována lidem závislým na sociálních dávkách, nezaměstnaným, matkám samoživitelkám, důchodcům, studentům atp. Na okolnosti odůvodňující použití snížené hodinové sazby by měl klient upozornit předem.  Při použití hodinové sazby v rámci poskytování konzultací je účtována každá započatá čtvrthodina, což znamená, že krátká konzultace ve snížené hodinové sazbě vyjde na 125,- Kč, takže klient nemusí mít obavu, že návštěva advokátní kanceláře automaticky znamená velký výdaj.

 

B/ Úkonová sazba

V této sazbě jsou advokátní kanceláří poskytovány právní služby prakticky pouze v těch případech, kdy klient uděluje plnou moc pro zastupování v soudním či jiném řízení. Výjimkou z tohoto pravidla je pouze sepis kupní smlouvy a advokátní úschova. 

Co je úkonem právní služby, jakož i sazby odměny za jednotlivé úkony, stanoví již zmiňovaný advokátní tarif, který naleznete zde.  Advokátní kancelář se až na pár výjimek při poskytování služeb v úkonové odměně řídí tarifními sazbami.

Některé odchylně účtované sazby:


a)    Úkony v soudních řízeních

Péče soudu o nezletilé                                                                  2.000,- Kč/úkon

Paternitní spory                                                                            2.000,- Kč/úkon

Osvojení                                                                                      2.000,- Kč/úkon

Řízení o vypořádání společného jmění manželů                                 4.000,- Kč/úkon

b)   Jiné úkony

Sepis dohody o vypořádání zaniklého společného jmění manželů

-   při hodnotě vypořádaného jmění do 1.000.000,- Kč                        8.000,- Kč/úkon
-   při hodnotě vypořádaného jmění nad 1.000.000,- Kč                      8.000,- Kč/úkon
plus 400,- Kč za každých započatých 100.000,- Kč, o které hodnota vypořádávaných věcí, pohledávek a závazků převyšuje 1.000.000,- Kč


Sepis kupní smlouvy na prodej nemovitosti včetně návrhu na vklad

-   při kupní ceně do 1.000.000,- Kč                                                  8.000,- Kč/úkon
-   při kupní ceně nad 1.000.000,- Kč                                                 8.000,- Kč/úkon
plus 400,- Kč za každých započatých 100.000,- Kč, o které kupní cena převyšuje 1.000.000,- Kč      

Advokátní úschova

-   při uschování částky do 1.000.000,- Kč                                         8.000,- Kč/úkon
-   při uschování částky nad 1.000.000,- Kč                                        8.000,- Kč/úkon
plus 400,- Kč za každých započatých 100.000,- Kč, o které uschovaná částka převyšuje 1.000.000,- Kč

 

C/ Paušální sazba        

Podstatou poskytování právních služeb v paušální sazbě je bonus spočívající ve výhodnější ceně, než je cena, kterou by klient mohl dosáhnout při použití hodinové, ev. úkonové, sazby. Smyslem je zvýhodnění klienta, který přináší větší či trvalejší zakázku.

Paušální sazba je vždy upravena písemnou smlouvou o poskytování právních služeb. Advokátní kancelář chrání tyto smlouvy, a to i v modelové podobě, jako své obchodní tajemství.